دستور زبان ترکی

دستور زبان ترکی

برای نشان دادن حرف اضافه از دو پسوند tan/ten dan/den استفاده می کنیم . اگرآخرین حرف صدا دار کلمه جز حروف u , o , ı , a باشد ، از dan استفاده می کنیم . مانند : kalindan اگر آخرین حرف صدا دار کلمه جز حروف e , i , ö , ü باشد […]

مضاف و مضاف الیه Ad tamlaması در زبان فارسی وقتی دو اسم در کنار هم توسط یک کسره کوچک قرار میگیرند مضاف و مضاف الیه را می سازند و فرق آن با صفت و موصوف این است که دو ” اسم ” کنار هم قرار میگیرند. مانند : کیف مریم ولی در صفت و موصوف […]

اگر بخواهیم شخصی را به کشوری نسبت بدهیم ، از پسوند ( lı /li /lu / lü ) طبق قاعده زیر استفاده می کنیم . ülke + lı/li/lu/lü 👉 uyruk – ülke کشور – uyruk ملیت اگر آخرین حرف صدادار کلمه a , ı 👉 lı اگر آخرین حرف صدادار کلمه e , i 👉 […]

Burası – اینجا Şurası – اینجا / آنجا Orası – آنجا Burada – در اینجا Şurada – در اینجا / در آنجا Orada – در آنجا   مثال : Burası neresi ? اینجا کجاست ؟ Burası sınıf اینجا کلاس است . Bu ne ? این چیه ؟ Bu masa این میز است . Burada kim […]

این پسوند برای سئوالی کردن کلمه قبل خود به کار می رود ، که با توجه به آخرین حرف صدا دار کلمه طبق روش زیر انتخاب می شود . Mı Mi Mu Mü اگر آخرین حرف صدا دار کلمه a , ı 👉 mı اگر آخرین حرف صدا دار کلمه e , i 👉 mi […]

در زبان ترکی استانبولی ، علامت مصدر به شکل زیر است : mak mek اگر این دو علامت را از مصدر حذف کنیم ، ریشه فعل بدست می آید که به حالت امری است . اگر آخرین حرف صدا دار کلمه جزو حروف a , ı , o , u باشد mak می آید و […]