واژه های ترکی

واژه های ترکی

Dil زبان Kurbağalar yiyeceklerini yakalamak için dillerini kullanırlar قورباغه ها از زبان خود برای گرفتن غذا استفاده می کنند Dil bir kastır زبان یک ماهیچه است

Uyanmak 👉 بیدار شدن از خواب Kalkmak 👉 بیرون آمدن از رختخواب Duş almak 👉 دوش گرفتن Giyinmek 👉 لباس پوشیدن Kahvaltı yapmak 👉 صبحانه خوردن Öğle yemeği hazırlamak 👉 ناهار درست کردن Derse gitmek 👉 رفتن به کلاس Çalışmak 👉 کار کردن Evi temizlemek 👉 تمیز کردن خانه Spor yapmak 👉 ورزش کردن Eve […]